Snow White

Snow White 
Stoneware, porcelain, found object, cone 6, 8” x 14” x 10” high, 2011